welkom vitrage gordijnen tapijt kunstbloemen dompel papier/hout kerst certificaat verzending voordelig vraag stellen levering België contact retouren betaalopties voorwaarden levering

Flamefighter

Keyserswey 49B

2201 CW Noordwijk

071-3621683

KVK: 73995908

BTW: NL859737202B01

 

Privacy Policy

 

Algemene voorwaarden

 

 

 

10.2 ALGEMENE VERKOOP-, EN BETALINGSVOORWAARDEN

van:                          FlameFighter Nederland

 

                                gevestigd aan de Keyserswey 49 b te Noordwijk

 

waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

 

 

 

1. ALGEMEEN

 

 1. Onder de opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven of aan wie een aanbieding is gedaan. Onder de opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht heeft aanvaard of de aanbieding heeft gedaan.

 

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige  voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

 

 1. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene -, inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

2. AANBIEDINGEN

 

1.  Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

 

2. Alle bij een aanbieding versterkte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk  is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

 

4. Wij houden te allen tijden het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

5. Producten worden door ons op “maat” geproduceerd en vallen derhalve niet onder de wet “verkoop op afstand”.  Bestelde producten worden door ons dan ook niet retour genomen.

 

 

 

3. OVEREENKOMST

 

 

 1. Behouders het hierna gestelde komt en overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd.

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

 

 1. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

 1. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt gezonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt  de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

4.   Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de   

     wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke

      nakoming van de overeenkomst.

 

6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings - als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 

7. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan  wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen , waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

 

 

 

4. PRIJZEN

 

 

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen :

 

 

 

 

 

 

 1. In geval van verhoging van een der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen , een en ander met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de onderbevestiging moet worden vermeld.

 

 1. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening in brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer

tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk  vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. De toepassing van werkzaamheden wordt gepresteerd. De toepassing van

het artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

5. LEVERING EN LEVERTIJD

 

 

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/ bedrijf van de wederpartij.

franko levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de fractuur of anderszins wordt aangegeven.

 

 1. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele

tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voren na mededelingen onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

 

 1. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakkingen welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de fractuur en /of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht

wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

 

 

 1. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke wij afzonderlijk kunnen facturen; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

 

 1. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overgekomen.

 

 1. Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkele opzicht

aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

 

 1. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij.

 

 

 1. Wanner de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Indien de goederen niet binnen Eén maand na kennisgeving van opslag worden afgenomen, heeft de opdrachtnemer het recht deze aan derden te verkopen en te leveren, in welke geval de daarna verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

 

 

 

6. UITVOERING EN UITVOERINGSTIJD

 

 

 

1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en de tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat de voor de uitvoering van het werk tijdige bestelde  maatregelen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle

omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

 

2. De opdrachtgever verplicht zich vertraging in de uitvoeringswerkzaamheden of enige andere omstandigheid waardoor de uitvoering geen voortgang zal kunnen vinden, tenminste 8 dagen van te voren aan de opdrachtnemer te melden. Kosten als gevolg van niet tijdige melding zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Bovendien wordt een zodanig  verlenging van de levertijd

toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

 

3. Op de uitvoeringsplaats aanwezige door of namens de opdrachtnemer aangevoerde materialen zijn reeds voor risico van de opdrachtgever.

 

 

4. Overschrijding van de uitvoeringstijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht op niet-nakoming van enige jegens de opdrachtnemer aangegane verplichtingen, noch op het verrichten of doen verrichtingen van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. Behouders afwijkende overeenkomst neemt de opdrachtnemer geen aansprakelijkheid op zich tot

vergoeding van schade in de welke vorm dan ook, voortvloeiende uit vertraging in de uitvoering.

 

 

5. Indien in een werk een duidelijk afgebakend onderdeel is vervaardigd en afgerond heeft de opdrachtnemer het recht onder opgaaf van redenen deeloplevering te verlangen. Iedere levering zal dan als de uitvoering van een afzonderlijke overeenkomst worden beschouwd. Een onderdeel wordt als opgeleverd beschouwd :

nagelaten het onderdeel binnen die termijn op te nemen;

 

 1. Kleine gebreken van ondergeschikte aard staan (deel)opleveringen niet in de weg maar zullen ogenblikkelijk worden verholpen.

 

 

 

8. TRANSPORT / RISICO

 

 1. De wijze van transport , verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere  door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader / koopman bepaald , zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake

het transport / de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

 1. De verzending van de goederen geschiedt steeds, ook indien frankolevering is overgenomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

 

9. OVERMACHT

 

 

 1. Indien de uitvoering van een overeenkomst door vermacht van de opdrachtnemer wordt ge- of verhinderd, is de opdrachtnemer gerechtigd hetzij van de opdrachtgever te vorderen in redelijkheid mede te werken aan een zodanige wijziging van de overeenkomst dat uitvoering daarvan mogelijk wordt, hetzij de uitvoering van de overeenkomst met de duur van de overmacht te verlengen hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer is in geen geval

gehouden tot enige schadevergoeding noch tot het aantonen van de invloed van de overmacht op de uitvoering van zijn verplichtingen.

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid, waaronder begrepen overheidsmaatregelen, ten gevolge waarvan gehele of gedeeltelijke naleving van de overeenkomst redelijkerwijs van de opdrachtnemer niet kan worden verlangd. In iedere geval worden onder overmacht begrepen : oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, oproer, staking, watersnood, transportmoeilijkheden, brand en/of andere storingen in het bedrijf door derdeleveranciers

in het nakomen van hun verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer.

 

 1. In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schade, kosten en interesten.

 

 

 

9. ONTBINDING

 

 1. De opdrachtgever is in verzuim en de opdrachtnemer zal de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter, geheel of gedeeltelijk voor ontbonden kunnen houden danwel kan de opdrachtgever zijn verplichtingen opschorten, ingeval de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet nakomt, ingeval van onder curatelestelling of overlijden van de opdrachtgever, ingeval van stillegging van het bedrijf van de opdrachtgever, ingeval van en verzoek, aangifte of vordering tot faillietverklaring van de opdrachtgever, ingeval van liquidatie, ontbinding of aanvraag tot surseance van betaling van de opdrachtgever, ingeval van aanbieding door de opdrachtgever van een akkoord buiten faillissement en ingeval beslag op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever wordt gelegd, onverminderd verdere rechten van de opdrachtnemer op schadevergoeding.

 

 1. Ingeval de opdrachtgever een verstrekte opdracht na acceptatie daarvan wenst te      

     annuleren binnen 2 weken voor de aanvang van of tijdens de uitvoering van de   

     overeenkomst en de opdrachtnemer accepteert de annulering, heeft de opdrachtnemer   

     recht op vergoeding van zijn kosten en een winstderving van 80% van de  

     overeengekomen prijs. Bij eerdere geaccepteerde annulering heeft de opdrachtnemer recht  

     op vergoeding van zijn kosten en een winstderving van 50% van de overeengekomen  

     prijs.

 

 

 

 1.    AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Ten aanzien van  de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor aan de opdrachtgever opkomen schade geldt het volgende:

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van de voorwaarden omschreven garantie.
 

 1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij

niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, aan roerend en onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derde.
 

In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaand of veroorzaakt door  het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, voorzover de laatsten overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelen.

 

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, die mochten   

     ontstaan als directe of indirecte gevolg van:

van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;

 

 1. Door enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij,

      zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden

     tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van

      samenstellings- of  fabrieksfouten, danwel door enigerlei andere oorzaak.

 

 1. Deze aansprakelijkheid geldt indien en voorzover onze aansprakelijkheidassuradeuren

      geen dekking verlenen terzake van schade toegebracht aan wederpartij en/of aan derden

 

 1. De opdrachtgever is gehouden toot schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor alle

kosten, schaden en interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen hem worden ingesteld; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door de opdrachtnemer.

 

 

 1. GARANTIE

 

Garantie geldt alleen indien en voor zover door ons aangegeven. Alle garantieverplichtingen vervallen zodra de wederpartij zijn verplichting niet stipt nakomt, het geleverde niet door ons laat reparen/onderhouden dan wel hiervan

onjuist/onoordeelkunding gebruik maakt.

 

 

 

 1. RECLAMES

 

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen/uitvoering van diensten schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
   
 1. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum der facturen.
   
 2. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijke de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
   
 3. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen/diensten te vervangen/herstellen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
   
 4. Het indienen van een reclame ontstaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.
   
 5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

 

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente, kosten (en in geval van rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.
   
 1. In geval van be, -verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij, verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en/of de met het geleverde samengestelde goed(eren), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) goederen.
   
 2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
   
 3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van dienst normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
   
 4. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid – door het ontstaan der vorderingen – op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.
   
 5. Indien wij op grond van het in het derde lid bepaalde ons genoodzaakt zien het geleverde terug te halen c.q. te laten halen, brengen wij de daaraan verbonden kosten in rekening en wordt de vordering ten laste van de wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar

 

 

 1. BETALING

 

 1. Betaling van geleverde goederen en verrichtte werkzaamheden dient, behoudens door ons    toegestane afwijkingen, binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.
  De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
   
 1. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
   
 2. In geval dat de wederpartij:

  a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot   

          surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn  

          eigendom wordt gelegd;
 

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 

c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet

    nakomt;
 

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn

    voldoet;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,

   daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande

    vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben

    wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht

    hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke

    tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op

    grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder

    dat enige waarschuwing of gebrekenstelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles

    onverminderd door ons recht vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

 

 1. RENTE EN KOSTEN

 

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
   
 1. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voorgenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00


   

16. TOEPASSELIJK RECHT

 

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend

      Nederlands Recht van toepassing

 

 

 1. GESCHILLEN

 

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de , binnen ons vestigingsbeleid, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen toestaan.
   
 1. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. In geval van verhoging van een der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen , een en ander met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de onderbevestiging moet worden vermeld.

 

 1. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening in brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer

tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk  vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. De toepassing van werkzaamheden wordt gepresteerd. De toepassing van

het artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

5. LEVERING EN LEVERTIJD

 

 

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/ bedrijf van de wederpartij.

franko levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de fractuur of anderszins wordt aangegeven.

 

 1. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele

tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voren na mededelingen onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

 

 1. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakkingen welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de fractuur en /of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht

wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

 

 

 1. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke wij afzonderlijk kunnen facturen; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

 

 1. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overgekomen.

 

 1. Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkele opzicht

aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

 

 1. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij.

 

 

 1. Wanner de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Indien de goederen niet binnen Eén maand na kennisgeving van opslag worden afgenomen, heeft de opdrachtnemer het recht deze aan derden te verkopen en te leveren, in welke geval de daarna verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

 

 

 

6. UITVOERING EN UITVOERINGSTIJD

 

 

 

1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en de tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat de voor de uitvoering van het werk tijdige bestelde  maatregelen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle

omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

 

2. De opdrachtgever verplicht zich vertraging in de uitvoeringswerkzaamheden of enige andere omstandigheid waardoor de uitvoering geen voortgang zal kunnen vinden, tenminste 8 dagen van te voren aan de opdrachtnemer te melden. Kosten als gevolg van niet tijdige melding zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Bovendien wordt een zodanig  verlenging van de levertijd

toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

 

3. Op de uitvoeringsplaats aanwezige door of namens de opdrachtnemer aangevoerde materialen zijn reeds voor risico van de opdrachtgever.

 

 

4. Overschrijding van de uitvoeringstijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht op niet-nakoming van enige jegens de opdrachtnemer aangegane verplichtingen, noch op het verrichten of doen verrichtingen van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. Behouders afwijkende overeenkomst neemt de opdrachtnemer geen aansprakelijkheid op zich tot

vergoeding van schade in de welke vorm dan ook, voortvloeiende uit vertraging in de uitvoering.

 

 

5. Indien in een werk een duidelijk afgebakend onderdeel is vervaardigd en afgerond heeft de opdrachtnemer het recht onder opgaaf van redenen deeloplevering te verlangen. Iedere levering zal dan als de uitvoering van een afzonderlijke overeenkomst worden beschouwd. Een onderdeel wordt als opgeleverd beschouwd :

nagelaten het onderdeel binnen die termijn op te nemen;

 

 1. Kleine gebreken van ondergeschikte aard staan (deel)opleveringen niet in de weg maar zullen ogenblikkelijk worden verholpen.

 

 

 

8. TRANSPORT / RISICO

 

 1. De wijze van transport , verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere  door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader / koopman bepaald , zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake

het transport / de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

 1. De verzending van de goederen geschiedt steeds, ook indien frankolevering is overgenomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

 

9. OVERMACHT

 

 

 1. Indien de uitvoering van een overeenkomst door vermacht van de opdrachtnemer wordt ge- of verhinderd, is de opdrachtnemer gerechtigd hetzij van de opdrachtgever te vorderen in redelijkheid mede te werken aan een zodanige wijziging van de overeenkomst dat uitvoering daarvan mogelijk wordt, hetzij de uitvoering van de overeenkomst met de duur van de overmacht te verlengen hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer is in geen geval

gehouden tot enige schadevergoeding noch tot het aantonen van de invloed van de overmacht op de uitvoering van zijn verplichtingen.

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid, waaronder begrepen overheidsmaatregelen, ten gevolge waarvan gehele of gedeeltelijke naleving van de overeenkomst redelijkerwijs van de opdrachtnemer niet kan worden verlangd. In iedere geval worden onder overmacht begrepen : oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, oproer, staking, watersnood, transportmoeilijkheden, brand en/of andere storingen in het bedrijf door derdeleveranciers

in het nakomen van hun verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer.

 

 1. In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schade, kosten en interesten.

 

 

 

9. ONTBINDING

 

 1. De opdrachtgever is in verzuim en de opdrachtnemer zal de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter, geheel of gedeeltelijk voor ontbonden kunnen houden danwel kan de opdrachtgever zijn verplichtingen opschorten, ingeval de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet nakomt, ingeval van onder curatelestelling of overlijden van de opdrachtgever, ingeval van stillegging van het bedrijf van de opdrachtgever, ingeval van en verzoek, aangifte of vordering tot faillietverklaring van de opdrachtgever, ingeval van liquidatie, ontbinding of aanvraag tot surseance van betaling van de opdrachtgever, ingeval van aanbieding door de opdrachtgever van een akkoord buiten faillissement en ingeval beslag op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever wordt gelegd, onverminderd verdere rechten van de opdrachtnemer op schadevergoeding.

 

 1. Ingeval de opdrachtgever een verstrekte opdracht na acceptatie daarvan wenst te      

     annuleren binnen 2 weken voor de aanvang van of tijdens de uitvoering van de   

     overeenkomst en de opdrachtnemer accepteert de annulering, heeft de opdrachtnemer   

     recht op vergoeding van zijn kosten en een winstderving van 80% van de  

     overeengekomen prijs. Bij eerdere geaccepteerde annulering heeft de opdrachtnemer recht  

     op vergoeding van zijn kosten en een winstderving van 50% van de overeengekomen  

     prijs.

 

 

 

 1.    AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Ten aanzien van  de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor aan de opdrachtgever opkomen schade geldt het volgende:

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van de voorwaarden omschreven garantie.
 

 1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij

niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, aan roerend en onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derde.
 

In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaand of veroorzaakt door  het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, voorzover de laatsten overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelen.

 

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, die mochten   

     ontstaan als directe of indirecte gevolg van:

van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;

 

 1. Door enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij,

      zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden

     tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van

      samenstellings- of  fabrieksfouten, danwel door enigerlei andere oorzaak.

 

 1. Deze aansprakelijkheid geldt indien en voorzover onze aansprakelijkheidassuradeuren

      geen dekking verlenen terzake van schade toegebracht aan wederpartij en/of aan derden

 

 1. De opdrachtgever is gehouden toot schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor alle

kosten, schaden en interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen hem worden ingesteld; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door de opdrachtnemer.

 

 

 1. GARANTIE

 

Garantie geldt alleen indien en voor zover door ons aangegeven. Alle garantieverplichtingen vervallen zodra de wederpartij zijn verplichting niet stipt nakomt, het geleverde niet door ons laat reparen/onderhouden dan wel hiervan

onjuist/onoordeelkunding gebruik maakt.

 

 

 

 1. RECLAMES

 

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen/uitvoering van diensten schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
   
 1. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum der facturen.
   
 2. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijke de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
   
 3. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen/diensten te vervangen/herstellen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
   
 4. Het indienen van een reclame ontstaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.
   
 5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

 

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente, kosten (en in geval van rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.
   
 1. In geval van be, -verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij, verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en/of de met het geleverde samengestelde goed(eren), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) goederen.
   
 2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
   
 3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van dienst normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
   
 4. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid – door het ontstaan der vorderingen – op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.
   
 5. Indien wij op grond van het in het derde lid bepaalde ons genoodzaakt zien het geleverde terug te halen c.q. te laten halen, brengen wij de daaraan verbonden kosten in rekening en wordt de vordering ten laste van de wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar

 

 

 1. BETALING

 

 1. Betaling van geleverde goederen en verrichtte werkzaamheden dient, behoudens door ons    toegestane afwijkingen, binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.
  De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
   
 1. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
   
 2. In geval dat de wederpartij:

  a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot   

          surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn  

          eigendom wordt gelegd;
 

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 

c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet

    nakomt;
 

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn

    voldoet;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,

   daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande

    vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben

    wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht

    hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke

    tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op

    grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder

    dat enige waarschuwing of gebrekenstelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles

    onverminderd door ons recht vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

 

 1. RENTE EN KOSTEN

 

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
   
 1. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voorgenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00


   

16. TOEPASSELIJK RECHT

 

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend

      Nederlands Recht van toepassing

 

 

 1. GESCHILLEN

 

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de , binnen ons vestigingsbeleid, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen toestaan.
   
 1. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.